ALGEMENE VOORWAARDEN

Corona Clausule- update – 10-07-2021

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus gelden vanaf 1 oktober 2020, tot nadere orde, bijzondere annuleringsvoorwaarden:

 • De gehuurde camper kan geannuleerd worden indien de richtlijnen van de overheid reizen met een camper onmogelijk maakt. Dit kan tot 7 dagen voor vertrek bij boekingen gemaakt tot 19 januari 2021 en bij boekingen gemaakt op of na 19 januari 2021 kan er tot 24 uur voor vertrek geannuleerd worden bij nieuw aangekondigde maatregelen binnen 7 dagen voor vertrek.
 • Je ontvangt 85% van de totale huursom contant op je rekening terug. 
 • Eventueel kan de reis verplaatst worden naar een ander tijdstip tot 1 oktober 2021. 
 • Neem altijd telefonisch contact op met ons, via 06 280 77 375.

 

Versie 1.1, geldig vanaf 1 januari 2021

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Dienst van Spicy Campers door personen die een camper bij Spicy Campers.

Spicy Campers adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Definities

Account:

Een individuele profielpagina die door jou wordt gecreëerd en beheerd wanneer jij je registreert en aanmeldt op de website van Spicy Campers.

Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden van Spicy Campers.

Borg:

Het bedrag dat naast de Huursom voorafgaand aan de huur in rekening wordt gebracht ter garantie van de

vereffening van eventuele naheffingen.

Content:

Alle informatie die door Spicy Campers zelf op de website van Spicy Campers is geplaatst,

waaronder begrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van de website, het merk,

de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

Definitieve Boeking:

Een boeking is definitief zodra de Huurder de eerste betaling van de Huursom via de website heeft verricht.

Dienst:

De dienst die Spicy Campers aan jou verleent, die bestaat uit maar niet beperkt tot;

de verhuur van campers, het geven van styling advies en de verkoop van campers.

Eigen Risico:

Het deel van een schade dat voor eigen rekening van de Huurder blijft.

Gebruiker:

De natuurlijke persoon die een Account heeft aangemaakt op de website van Spicy Campers voor het gebruik van de Dienst.

LetsGoForm:

Het formulier dat de Huurder en Spicy Campers gezamenlijk invullen voor aanvang van de Huurperiode en na afloop van de Huurperiode.

Huurder:

De Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij. Ook wel Reiziger genoemd.

Huurovereenkomst:

De overeenkomst die via de website van Spicy Campers tot stand komt tussen een Huurder en Spicy Campers voor de huur van een camper.

Huursom:

De prijs voor de huur van de camper inclusief alle bijkomende kosten die Huurder en Spicy Campers zijn overeengekomen.

Huurperiode:

De periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van de camper door de Huurder en het retourneren van de sleutel aan Spicy Campers bij het afleveren van de camper door de Huurder.

IE rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties

Platform:

De website van Spicy Campers dat via de website www.SpicyCampers.nl (of elke andere extensie die door Spicy Campers wordt gebruikt) en onderliggende pagina‘s, of de mobiele applicatie van Spicy Campers bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

Reiziger:

De term Reiziger en Huurder worden beiden aangemerkt als de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Reserveringsaanvraag:

Het aanbod van de Huurder/Reiziger voor het sluiten van de Huurovereenkomst, zoals via de website van Spicy Campers kan worden aangevraagd.

Spicy Campers:

De onderneming Spicy Campers

Vereisten voor de Huurder/Reiziger

Voor een registratie/boeking als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent in het bezit van een volledig en geldig rijbewijs voor het land waar je de camper huurt en/of gebruikt. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt;
 2. Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude;
 3. Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;
 4. Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);
 5. Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.
 6. Door je te registreren als Huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Huurder en is Spicy Campers gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.
 7. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.
 8. Spicy Campers is gerechtigd om de identiteit en verleden op het gebied van rijgedrag van de Huurder te controleren door middel van databases van derden.
 9. Spicy Campers is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren of te verwijderen.
 10. Spicy Campers stelt als eis dat de minimale leeftijd van de huurder/bestuurder van de gehuurde camper minimaal 23 jaar oud is.

Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst tussen Spicy Campers en Huurder komt tot stand door eerste betaling door de Huurder van de door Spicy Campers geaccepteerde Reserveringsaanvraag.
 2. De huisregels van Spicy Campers, vermeld op de website, maken deel uit van de Huurovereenkomst. In het geval van conflicterende huisregels en Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde.
 3. De Huurder is verantwoordelijk voor de nakoming van de volgende verplichtingen jegens Spicy Campers:
  1. Huurder gebruikt de camper zorgvuldig, als een goed huisvader en overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje;
  2. Huurder brengt geen veranderingen aan aan de camper of de inventaris;
  3. Huurder geeft de camper niet aan anderen in gebruik of huur;
  4. De Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door de Spicy Campers aangegeven maximaal aantal passagiers. Het maximale aantal passagiers is gelijk aan het aantal wettelijk toegestane zitplaatsen in de camper, zoals vermeld door Spicy Campers.
  5. De Huurder dient overige redelijkerwijs gegeven instructies van de Spicy Campers op te volgen. Deze instructies worden vastgelegd in het LetsGoForm;
  6. Tijdens de huurperiode dient Huurder zorg te dragen voor de vanzelfsprekende beheer aspecten van de camper, zoals het regelmatig controleren (minimaal elke 1000 kilometer) van het oliepeil, koelvloeistofpeil en bandenspanning;
  7. Huurder is gedurende de Huurperiode verantwoordelijk voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van de camper;
  8. De Huurder dient niet onder invloed (van alcohol, drugs of andere middelen) te zijn tijdens het besturen van de camper, en Huurder dient zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de Huurder zich met de camper bevindt.
 4. De Huurder staat ervoor in dat zijn passagiers en andere (geregistreerde en niet-geregistreerde) bestuurders eveneens handelen overeenkomstig de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.
 5. Spicy Campers is verplicht de geboekte camper te verstrekken aan Huurder zoals overeengekomen en conform de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 3.
 6. Spicy Campers dient te voorkomen dat de Huurder of geregistreerde bestuurders bezit nemen van de camper als Spicy Campers op redelijke gronden meent dat de Huurder:
  1. Niet voldoen aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 2;
  2. Anderszins ongeschikt zijn om de camper te besturen;
  3. Geen geldig rijbewijs kunnen tonen.
  4. Niet dezelfde personen zijn als degene die de camper in ontvangst neemt.

In bovengenoemde gevallen kan de Spicy Campers de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

 1. De Huurder dient de camper te weigeren als de Huurder op redelijke gronden meent dat Spicy Campers:
  1. Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Spicy Campers en een camper zoals uiteengezet in artikel 3.
  2. Schade aan de camper niet goed vastlegt in het LetsGoForm en/of aan goede vastlegging van schade geen medewerking wenst te verlenen.

In bovengenoemde gevallen kan de Huurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen en ontvangt de Huurder de Huursom terug.

 1. Huurder en Spicy Campers zullen voorafgaand aan de Huurperiode een LetsGoForm ondertekenen. De Huurder verklaart in het LetsGoForm dat de camper zonder schade/gebreken in gebruik is genomen, met uitzondering van schade die al aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg met de Spicy Campers aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op het LetsGoForm. Huurder maakt tevens rondom foto’s van de staat van de camper. Ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter dient op het LetsGoForm aangegeven te worden. Het LetsGoForm gaat door ondertekening onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst.
 2. De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de camper:
  1. Op de overeengekomen datum, tijd en plaats;
  2. Zonder dat zich daarin persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden;
  3. Zonder dat daarmee verkeers- of parkeer overtredingen zijn begaan;
  4. Inclusief alle sleutels en papieren;
  5. Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het ondertekenen van het LetsGoForm, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;
  6. In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij het ondertekenen van het LetsGoForm, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst of bij aflevering;
 3. Huurder en Spicy Campers zullen na afloop van de Huurperiode het LetsGoForm ondertekenen. De Huurder verklaart in het LetsGoForm dat hij de camper bij het einde van de Huurperiode zonder schade/gebreken, ontstaan tijdens de huurperiode, weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schades t.o.v. de staat bij de start van de Huurperiode dienen gezamenlijk met de Spicy Campers op het LetsGoForm aangegeven te worden. In het LetsGoForm worden ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter genoteerd.
 4. Indien Huurder en Spicy Campers geen overeenkomst bereiken over de in te vullen waarden op het LetsGoForm dienen beiden onder vermelding van hun naam, hun standpunt duidelijk te maken alvorens te tekenen. Indien één van de partijen niet accordeert, zal de versie die wel geaccordeerd is als leidend beschouwd worden in de afhandeling.
 5. In geval van een conflict tussen Huurder en Spicy Campers zal een derde, onafhankelijke, partij (aangewezen door Spicy Campers) als bemiddelend optreden.

Annulering

 1. Huurders mogen elke Reserveringsaanvraag die niet door Spicy Campers is geaccepteerd zonder kosten annuleren of wijzigen.
 2. Spicy Campers mogen elke Reserveringsaanvraag afwijzen.
 3. Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat sprake is van een Definitieve Boeking.
 4. Als het eerste betalingsverzoek van Spicy Campers in verband met een Huurovereenkomst niet binnen 3 dagen door de Huurder betaald wordt, dan vervalt daarmee de Huurovereenkomst. Hieraan zijn geen annuleringskosten verbonden.
 5. Spicy Campers kunnen bij het aanbieden van een camper via de website van Spicy Campers kiezen welke annuleringsvoorwaarden zij opleggen aan Huurders zoals bepaald in de annuleringsvoorwaarden.
 6. Indien de Huurder een Definitieve Boeking annuleert, dan is hij annuleringskosten verschuldigd zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. Spicy Campers ontvangt de annuleringskosten onder aftrek van commissies en administratiekosten.
 7. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
 8. Bij annulering door Spicy Campers van een Definitieve Boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van Spicy Campers, op grond waarvan Spicy Campers niet aansprakelijk is voor directe schade van Huurder en eventuele meerkosten.

Duur, beëindiging en verlenging van de Huurovereenkomst

 1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De Huurder en Spicy Campers kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds annuleren in overeenstemming met Annuleringsvoorwaarden van Spicy Campers zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
 2. No show: De boeking wordt geacht door Huurder te zijn geannuleerd zoals bedoeld in artikel 6.1 indien Huurder na 24 uur na de op de Huurovereenkomst vermelde datum en tijdstip de camper niet in ontvangst heeft genomen. Dit zal geen restitutie van (een gedeelte van) de Huursom tot gevolg hebben.
 3. Indien de Huurder strandt met de camper als gevolg van pech onderweg en deze kan niet binnen 3 werkdagen gerepareerd worden dan is Spicy Campers verplicht de huursom voor de niet genoten dagen vanaf het moment van de pech aan huurder terug te betalen, tenzij Spicy Campers vervangend vervoer (auto met accommodatie of camper) verstrekt of vergoedt.
 4. Het terugbrengen van de camper voor afloop van de Huurperiode geldt niet als annulering en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom.
 5. Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden.

Schade, naheffingen en boetes

 1. De Huurder is jegens Spicy Campers aansprakelijk voor schade aan de camper, de inventaris en schade aan derden veroorzaakt met de camper tot de hoogte van het Eigen Risico. De hoogte van het Eigen Risico wordt door Spicy Campers of door Spicy Campers bepaald voorafgaand aan de totstandkoming van een Huurovereenkomst. Het Eigen Risico geldt per schadegeval.
 2. De Spicy Campers kan jegens Huurder geen aanspraak maken op vergoeding van schade boven het bedrag van het Eigen Risico. Voor het meerdere dient Spicy Campers zich, voor zover gewenst, te verzekeren. De beperking van aansprakelijkheid van Huurder tot de hoogte van het Eigen Risico is niet van toepassing bij toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatige gedragingen van Huurder waarvoor Huurder jegens Spicy Campers aansprakelijk is.
 3. Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de Spicy Campers (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.
 4. In geval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de Huurder, is de Huurder verplicht een officieel schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op te laten maken. In het geval een Huurder zonder geldige reden weigert het schadeformulier in te vullen, dan kan het volledige schadebedrag (zonder rekening te houden met het Eigen Risico) worden opgelegd aan Huurder.
 5. Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de Huurder met de camper verdovende middelen/ drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de Huurder nalatig is geweest bij het beheer van de camper of anderszins een misdrijf of overtreding is begaan, is de Huurder verplicht tot volledige vergoeding van de door de Spicy Campers geleden schade. De door de Spicy Campers te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de Huurder.
 6. Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal en/of andere schade van Spicy Campers als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van Huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de Huurder, ongeacht de hoogte van het Eigen Risico.
 7. Kosten ten gevolge van te laat inleveren kunnen naar billijkheid en redelijkheid worden verhaald op de Huurder.
 8. Spicy Campers is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de Huurder of diens passagier(s), ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval, tenzij deze schade het gevolg is van een gebrek aan de camper dat Spicy Campers kende zonder de Huurder daarvan op de hoogte te brengen.
 9. Spicy Campers is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit dat de camper verhuurd gaat worden. De Spicy Campers dient zelf in te schatten of het jaarkilometrage van zijn bestaande verzekering dient te worden gewijzigd en dit door te geven aan zijn huidige verzekeraar.
 10. Spicy Campers kan naheffingen bij de Huurder innen of laten innen voor, onder andere, maar niet gelimiteerd tot: extra gereden kilometers, verkeersboetes, tolheffing, schade, eigen risico van huurder bij schade, boetes voor te laat inleveren of niet schoonmaken. Op deze naheffing kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 11. Spicy Campers dient binnen 48 uur na de op de huurovereenkomst aangegeven huurperiode de naheffing te doen om aanspraak te maken op de borg van de huurder. Eventuele latere naheffingen zal Spicy Campers verwerken, maar zij staat dan niet meer in voor de borg van de huurder. Correcte naheffing voor tol of verkeersovertredingen worden door Huurder rechtstreeks aan Spicy Campers uitbetaald. Verhogingen wegens niet of te laat betalen worden nooit vergoed aan Huurder. Van Spicy Campers wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de huurperiode de onderbouwing van de naheffing aanlevert aan huurder. Indien de onderbouwing niet op tijd wordt geleverd of daar geen goede reden voor wordt gegeven, dan zal de borg vrijgegeven worden aan de huurder.
 12. Elke naheffing door Spicy Campers dient voorzien te zijn van:
  1. Omschrijving van de naheffing
  2. Omvang van de naheffing of bij schade; het totale schadebedrag
  3. Het compleet ingevulde en ondertekende LetsGoForm
  4. De factuur van de naheffing of een officieel rapport met een vaststelling van de schadeomvang
  5. Betaalbewijs (op verzoek)
  6. Foto’s (alleen bij schade) van de schade
 13. Indien een naheffing voor schade wordt gedaan die niet op het, door beide partijen ondertekende LetsGoForm, dan kan deze alleen in behandeling worden genomen indien eiser onweerlegbaar aantoont dat de schade niet anders kan zijn ontstaan dan tijdens de huurperiode.
 14. Indien Spicy Campers geen factuur en betaalbewijs van een officiële reparatiewerkplaats kan overleggen wordt, afhankelijk van deskundig oordeel, maximaal 50% van de reparatiekosten (inclusief btw) uitbetaald. Indien Spicy Campers zelf over een officiële reparatiewerkplaats beschikt en daarom geen betalingsbewijs heeft dan moet hij de reparatie bewijzen met de facturen van de gebruikte onderdelen en foto’s van de reparatie en het eindresultaat.
 15. Indien Huurder bezwaar wenst te maken tegen een opgelegde naheffing, dan dient hij dat binnen 5 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Huurder wordt geacht de naheffing te hebben aanvaard.
 16. Indien de camper strandt zonder enige schuld van de Huurder, en Spicy Campers biedt geen vervangend vervoer voor de resterende Huurperiode, dan dient Spicy Campers de niet-genoten Huurperiode terug te betalen aan Huurder. Huurder heeft verder recht op evenredige huurvermindering indien er sprake is van ernstig verminderd huurgenot als gevolg van een gebrek aan de camper dat op geen enkele wijze aan huurder toerekenbaar is en dat in redelijkheid voorzien had kunnen worden door Spicy Campers.
 17. De luifel is een accessoire die geacht wordt elke 12 jaar te worden vervangen. Gaat de luifel stuk dan zal, artikel 7.6 in aanmerking nemende, de te vergoeden schade naar rato van de ouderdom worden vastgesteld. De eerste 6 jaar vindt er geen vermindering plaats en daarna telkens 10% per jaar met een restwaarde van 40%.
 18. Huurder is aansprakelijk voor schade aan de camper die is ontstaan als gevolg van een klapband van een band niet ouder dan 8 jaar. Spicy Campers dient onomstotelijk bewijs te hebben dat de band niet ouder is dan 8 jaar. Is de band ouder dan 8 jaar, dan is artikel 7.6 in aanmerking nemende, Spicy Campers aansprakelijk voor de schade.
 19. Spicy Campers  heeft de volgende verboden opgenomen in de huurovereenkomst, ten tijde van het boeken, dan gelden, artikel 7.6 in aanmerking nemende, de volgende boetes voor het breken van deze verboden:
  1. Gerookt in de camper: €350 (inclusief schoonmaakkosten)
  2. Huisdieren meegenomen: €350 (inclusief schoonmaakkosten)
  3. Naar (uitgesloten) buitenland geweest: €500 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)
  4. Naar wintersport(gebied) geweest: €350 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden)
  5. Festival bezocht: €250

Spicy Campers dient onomstotelijk bewijs te hebben dat huurder de regels gebroken heeft.

Spicy Campers kan eventuele kosten van een noodreparatie alleen op een huurder verhalen indien deze kosten noodzakelijk waren voor het vervolgen van de reis van huurder.

Betaling

 • 0. De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst en volgens onderstaand schema. Huurder mag de huursom eerder of ineens betalen, zelfs als dat volgens het schema niet is vereist.

Boeking tot vertrekdatum:
Binnen 30 dagen:
Tussen 30 dagen en 3 maanden:
Tussen 3 en 6 maanden:
Langer dan 26 weken

1e betaling
100%
25%
25%
25%

2e betaling

75% (uiterlijk 30 dagen voor vertrek)
75% (uiterlijk 30 dagen voor vertrek)
75% (uiterlijk 30 dagen voor vertrek)

 1. De wijzen waarop kan worden betaald, staan vermeld op de website van Spicy Campers. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij het totaal van gedane betalingen aan Spicy Campers uitkeert.
 2. Indien Huurder niet op tijd de Huursom betaalt dan is Spicy Campers gerechtigd de boeking te annuleren. De Huurder heeft dan geen recht op restitutie.
 3. Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Spicy Campers, zijn de gegevens van Spicy Campers leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.
 4. De Huurder geeft bij het aangaan van de Huurovereenkomst toestemming om de door de Spicy Campers gevraagde Borg te betalen. Deze Borg kan na het einde van de Huurovereenkomst gebruikt worden om door de Huurder verschuldigde naheffingen te innen.
 5. Spicy Campers zal de naheffingen zelf met Huurder afwikkelen.
 6. Spicy Campers is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en om haar Dienst op te schorten.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat jij van de Dienst maakt en op een Huurovereenkomst.
 2. Spicy Campers kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de website van Spicy Campers te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van de website van Spicy Campers onder je aandacht gebracht. Als je de website van Spicy Campers blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en met Spicy Campers contact op te nemen om je Account te verwijderen.

Registratie en Account

 1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de website van Spicy Campers. Je staat er voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Account verstrekt compleet en juist is.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van je gegevens wanneer deze niet langer correct zijn. Je erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van de website van Spicy Campers. Zo kan Spicy Campers bijvoorbeeld geen geld aan je uitkeren als je bankrekeningnummer niet (meer) correct is.
 3. Gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy- & Cookie beleid van Spicy Campers. Spicy Campers verwijst tevens naar haar Privacy-statement zoals vermeld op de website van Spicy Campers
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw Account. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van de website van Spicy Campers wordt gemaakt. Spicy Campers mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan Spicy Campers laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

De website van Spicy Campers

  1. Je aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op de website van Spicy Campers op het moment van gebruik (op “as is” basis). Spicy Campers sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
  2. Spicy Campers is altijd gerechtigd de website van Spicy Campers of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de Dienst niet meer te gebruiken en contact op te nemen met Spicy Campers om je Account te verwijderen.
  3. Spicy Campers garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Spicy Campers is jegens jou niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
  4. Spicy Campers is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website van Spicy Campers.

Het sluiten van de Huurovereenkomst

 1. De prijzen voor verhuur van de campers op de website van Spicy Campers worden per camper aangeboden voor verhuur, alsmede de meerprijs per kilometer en andere voorwaarden.
 2. Indien een Huurder interesse heeft in het huren van de camper, zal hij een aanvraag voor reservering doen voor een door de Huurder aan te geven periode (de Reserveringsaanvraag). De Huurder kan meerdere Reserveringsaanvragen doen.
 3. Spicy Campers ontvangt bericht van de Reserveringsaanvraag. Indien Spicy Campers de Reserveringsaanvraag wenst te accepteren, zal hij dat aangeven via het opgegeven email adres van de Huurder. Overige, nog openstaande Reserveringsaanvragen voor dezelfde periode van de Huurder kunnen daardoor door Spicy Campers worden geannuleerd.
 4. De inhoud van de Huurovereenkomst wordt gevormd door voorwaarden als bedoeld in artikel 12.1, deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere voorwaarden die tussen Huurder en Spicy Campers worden overeengekomen. Daarnaast gelden de eventueel van toepassing zijnde nationale wettelijke bepalingen, voor zover daarvan niet is afgeweken. Huurder en Spicy Campers worden verondersteld met die bepalingen bekend te zijn.

IE rechten

 1. De IE rechten met betrekking tot de Dienst alsmede de via de website van Spicy Campers openbaar gemaakte Content berusten bij Spicy Campers en/of haar licentiegevers.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Spicy Campers aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst gebruik te maken.
 3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 4. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE rechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE rechten van Spicy Campers zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Spicy Campers IE rechten heeft.
 5. Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Spicy Campers substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van Content middels spiders, crawlers of robots of iets dergelijks is niet slechts toegestaan zonder dat Spicy Campers is geinformeerd en Spicy Campers akkoord heeft gegeven op de reproductie.
 6. Onder de voorwaarde zoals in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, behoud je in beginsel de IE rechten op alle informatie die je via de website van Spicy Campers ter beschikking stelt.
 7. Je erkent en stemt ermee in dat je door het uploaden van informatie naar de website van Spicy Campers, aan Spicy Campers automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de Dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je de informatie zelf van de website van Spicy Campers verwijdert.

Aansprakelijkheid

 1. Spicy Campers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Spicy Campers toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. materiële schade aan zaken;
  2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Spicy Campers anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.
 4. Spicy Campers is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:
  1. Informatie die Spicy Campers van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar Spicy Campers verwijst;
  2. Informatie die door Gebruikers op de website is geplaatst;
  3. Schade aan of verlies van eigendommen.
  4. Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van onrechtmatig handelen van Spicy Campers;
  5. Verkeers- of parkeerovertredingen;
  6. Kosten van brandstof;
  7. Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker;
  8. Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het verwijderen van een Account, een camper of andere zaken van de website van Spicy Campers;
 5. Je vrijwaart Spicy Campers voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Spicy Campers lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad.

Beëindiging

 1. Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Account te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Account heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle Reserveringsaanvragen worden geannuleerd.
 2. Spicy Campers heeft het recht om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Account te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.
 3. Indien je na beëindiging van je Account nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed hebt op het moment van beëindiging van de overeenkomst, zal Spicy Campers er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald.
 4. Alle bedragen die je aan Spicy Campers verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Account direct opeisbaar.

Overig

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
 3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Spicy Campers zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
 4. Spicy Campers mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.

Geschillenregeling

 1. Indien een geschil bestaat tussen partijen omtrent een vordering van Spicy Campers op Huurder tot een maximum van eenmaal het eigen risico en Spicy Campers houdt de borg, komen Huurder en Spicy Campers reeds nu overeen dat dit geschil zal worden beslecht door van Spicy Campers een bindend advies te vragen over wie de borg toekomt.
 2. In geval van een bindend advies door Spicy Campers over de borg is een gang naar een gerechtelijke instantie, arbitrage instituut of alternatieve geschilbeslechtende instantie mogelijk om het geschil op te lossen tussen Huurder en Spicy Campers onderling.
 3. Indien een ander geschil bestaat tussen partijen omtrent een vordering van Spicy Campers op Huurder of van Huurder op Spicy Campers dan zijn beide partijen vrij om een derde partij om bemiddeling/advies te vragen.
 4. In geval partijen een bindend advies vragen aan een derde partij, is Spicy Campers gerechtigd het geven van een bindend advies te weigeren, bijvoorbeeld als zij van mening is dat niet aan de voorwaarden van artikel 17.1 wordt voldaan of indien zij van mening is dat zij onvoldoende in staat is om het geschil te beslechten.
 5. In geval een derde partij aangewezen wordt het geschil in behandeling te nemen, stellen partijen alle op het geschil betrekking hebbende gegevens en correspondentie aan de derde partij ter beschikking. De derde partij is gerechtigd documenten aan partijen op te vragen en partijen zijn verplicht deze vervolgens ter beschikking te stellen. De derde partij is gerechtigd alle partijen te horen omtrent het geschil, en/of van partijen een nadere toelichting op (onderdelen van) het geschil te vragen. De derde partij geeft een advies aan partijen als goede mannen naar billijkheid, zo veel mogelijk op basis van de Huurovereenkomst en de Algemene voorwaarden. Het advies zal de derde partij schriftelijk geven. Een schriftelijk advies wordt per e-mail aan partijen verstuurd.